Meny

HAMILTON ADVOKATBYRÅ KARLSTAD

Karlstadkontoret

Karlskogakontoret

OM HAMILTON

Som en av Värmlands största advokatbyråer kan vi erbjuda våra klienter såväl bredd som djupgående kompetens inom de flesta rättsområden. Bland våra klienter återfinns såväl små som stora företag, liksom privatpersoner.

 

Vi strävar alltid efter att Du som klient alltid ska ha tillgång till bästa möjliga juridiska hjälp i det enskilda ärendet. Detta uppnår vi genom att inom organisationen se till att den juridiska kompetens som krävs för just Ditt ärende ställs till förfogande.

allmän affärsjuridik
+

allmän affärsjuridik


Inom affärsjuridiken är avtals- och köprättsliga frågor ofta av central betydelse. På advokatbyrån har vi stor erfarenhet av att biträda våra klienter med att förhandla fram, granska och upprätta olika typer av avtal. Såsom exempelvis avtal vid försäljning av bolag eller rörelser, aktieägaravtal, återförsäljaravtal, samarbetsavtal, licensavtal, nyttjanderättsavtal och avtal rörande försäljning av varor och tjänster.

Advokater: Hans Berglund, Kenneth Holmlund, Carl-Henry Salomonsson, Hans Berglund, Karin Kierkegaard, Viktor Falkenström, David Lindberg Felix Boman

arbetsrätt
+

arbetsrätt


Frågor som berör det arbetsrättsliga regelsystemet uppkommer vid såväl personalökningar som vid neddragningar, men även i samband med verksamhetsförändringar, företagsförvärv, fusioner och vid olika typer av konflikter. I samband med dessa situationer kan det vara avgörande att arbetsrättsliga frågor redan från början hanteras på ett korrekt sätt, vilket förutsätter tillgång till rådgivare som är väl insatta i området.

Advokater: Hans Berglund, Karin Kierkegaard

bolagsrätt
+

bolagsrätt


Behov av rådgivning inom området bolagsrätt är något som aktualiseras för olika typer av bolag vid en rad tillfällen. Inledningvis kan det uppstå behov av rådgivning rörande val av bolagsform, grundläggande frågor om bolags bildande, ägarfrågor samt upprättande av handlingar i samband med stiftandet. Det kan vidare aktualiseras i samband med samgående med ett annat bolag eller försäljning av delar av verksamheten. Behov av rådgivning kan också uppstå då man planerar att anförskaffa nytt kapital genom t.ex. en nyemission. Vi har stor erfarenhet av dessa frågor och kan vägleda dig eller ditt bolag till ett sunt företagande.

Advokater: Carl-Henry Salomonsson, David Lindberg, Felix Boman

brottmål
+

brottmål


Flera av våra advokater har lång erfarenhet av att arbeta med brottmål. Våra uppdrag inom detta rättsområde omfattar både klienter som är misstänkta för brott (dvs. som offentlig försvarare) och klienter som själva blivit utsatta för brott (dvs. som målsägandebiträde).

Advokater: Carl-Henry Salomonsson, Hans Berglund, Viktor Falkenström, Felix Boman

Fastighets- och entreprenadrätt
+

fastighetsrätt


Vi har omfattande erfarenhet av uppdrag inom tvister med anknytning till fastigheter och entreprenadarbeten, men även inom överlåtelser av fastigheter och kommersiell hyresrätt. Vi bistår klienter när frågor om fel i fastigheter eller entreprenader uppkommer. Vi arbetar även med fastighetsregleringsfrågor samt frågor som rör bygglov, detaljplaner och översiktsplaner.

Advokater: Kenneth Holmlund, Karin Kierkegaard, Viktor Falkenström, David Lindberg

miljörätt
+

miljörätt


Vi erbjuder omfattande erfarenhet av tillståndsprocesser enligt miljöbalken och med tillhörig lagstiftning för basindustri, kraftproduktion och infrastruktur. Även frågor såsom förorening och sanering av mark, miljöskadestånd samt deponeringsfrågor är frågor som vi är vana vid att hantera. Dessutom har vi erfarenhet av att försvara personer som står åtalade för miljöbrott och arbetsmiljöbrott.

Advokater: Viktor Falkenström

obeståndsrätt
+

obeståndsrätt


Vi erbjuder en samlad expertis inom obestånd och företagsrekonstruktioner. Med fyra konkursförvaltare och en administration anpassad för hantering av obeståndsärenden är vi väl rustade att hantera såväl små som omfattande och resurskrävande konkurser och rekonstruktioner.

Vi erbjuder också våra klienter kvalificerad rådgivning i obeståndssituationer för att på bästa möjliga sätt minimera följderna av obeståndssituationen för både bolaget och involverade personer.

Advokater: Kenneth Holmlund, Carl-Henry Salomonsson, Hans Berglund, David Lindberg, Felix Boman

offentlig upphandling
+

offentlig upphandling


Reglerna om offentlig upphandling är komplicerade och möjligheterna att upprätta både förfrågningsunderlag och anbud som tillgodoser lagstiftarens och upphandlande myndighets krav är i många avseenden en utmaning. VI biträder därvid i stor utsträckning anbudsgivande bolag avseende upphandlingsfrågor i form av granskning av anbud, rådgivning kring förfrågningsunderlag och kontakter med upphandlande myndigheter. Vi har dessutom god erfarenhet av att företräda leverantörer inför domstol i mål om skadestånd och överprövning av upphandling.

Advokater: David Lindberg

Processer och skiljeförfaranden
+

Processer och skiljeförfaranden


Vi hjälper klienter som inte fått betalt för sina fakturor eller som har mottagit krav från en motpart. Vi har stor erfarenhet av att biträda klienter både vid allmän domstol och i skiljeförfaranden. Våra processjurister har erfarenhet från de flesta rättsområden och har kunskap inom ett stort antal olika branscher. För det fall åtgärder måste vidtas med stor skyndsamhet eller i förebyggande syfte är vi rustade för att hjälpa till utan fördröjning.

Advokat: Karin Kierkegaard, Kenneth Holmlund, Felix Boman

Lokal förankring,
stor kompetens

Kenneth Holmlund

Advokat, delägare

Carl-Henry Salomonsson

Advokat, delägare

Hans Berglund

Advokat, delägare

Karin Kierkegaard

Advokat, delägare

Viktor Falkenström

Advokat, delägare

David Lindberg

Advokat, delägare

Felix Boman

Advokat

Beatrice Gustafsson

Sekreterare

Margareta Andersson

Ekonomi

Lina Ljudén

Konkursadministratör